FØLG OS PÅ    fbininstainsta #odenseblomsterfestival

Vedtægter for Odense Blomsterfestival
§1
Foreningens navn er: Odense Blomsterfestival
Foreningen tegnes udadtil af: Formanden
Foreningens hjemsted er: Odense kommune.

§2
Foreningen har til formål at afholde den årligt tilbagevendende begivenhed, Odense Blomsterfestival.

  • Formålet med Odense Blomsterfestival er, at:
  • Profilere gartnerierhvervet som vækst sted på Fyn
  • Profilere uddannelserne inden for gartnerierhvervet
  • Profilere Odense og hele Fyn som et område der blomstrer
  • Vise hvad samarbejde mellem erhverv, uddannelsesinstitution, offentlige myndigheder og turisterhvervet kan føre til
  • Profilere Odense for borgerne og de mange turister

Målet med Odense Blomsterfestival er at fremvise Odenses cityområde i et blomsterflor og sammen med øvrige aktiviteter, skal programmet fylde hele perioden.
Foreningen er ikke kommerciel.

Hvert år opbygges over et tema, som besluttes af bestyrelsen.
Odense Blomsterfestival er en årlig tilbagevendende begivenhed.

§3
Foreningen ledes af en bestyrelse på 4-7 personer som består af repræsentanter udpeget fra disse 4 organisationer:

– Dansk Gartneri, Fyn: 1 repræsentant
– Odense Cityforening: 1 repræsentant
– Kold College: 1 repræsentant
– Odense kommune: 1 repræsentant

Bestyrelsen hæfter udelukkende med foreningens midler.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand. Der kan vælges 1 bisidder fra den enkelte organisation, som ikke har stemmeret.

Bestyrelsen kan udvides, såfremt de 4 organisationer er enige deri.

Såfremt en organisation fusioneres med anden organisation eller nedlægges, har den afgående organisation ret til at udpege sin efterfølger.

§4
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen fører protokol over sine handlinger. Protokollen skal godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende møde.

Bestyrelsens møder indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, normalt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen indkaldes af formanden og afholdes så ofte, det af denne skønnes nødvendigt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.
Vedtægtsændringer kan besluttes når mindst 3 bestyrelses medlemmer ønsker ændringer og vedtages derefter på en generalforsamling ved simpelt flertal.

§5
Til varetagelse af specifikke opgaver kan nedsættes et antal underudvalg.

§6
Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed.

Foreningen er at betragte som en fremadrettet ideel forening.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsregnskab
3. Formandens beretning
4. Konstituering af bestyrelsen
5. Fremlæggelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

§7
Til varetagelse af den daglige drift i foreningen kan bestyrelsen ansætte en leder af foreningens sekretariat. Den daglige leder af sekretariatet refererer direkte til formanden. Den daglige leder af sekretariatet kan ansætte og afskedige øvrige medarbejdere efter indstilling til og i samråd med bestyrelsen.

§8
Opnår foreningen et overskud, skal overskuddet videreoverføres til afholdelse af næste års Odense Blomsterfestival.

Såfremt der træffes beslutning om foreningens nedlæggelse realiseres foreningens midler til fordel for et eller flere af de i § 2 oplistede formål.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 17. maj 2017